Общи условия

С настоящите общи условия се уреждат взаимоотношенията между Digi 84 и неговите клиенти. С натискането на обект, картинка, линк или бутон, разположен на уеб сайта: www.digi84.com cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по долу Общи условия.
1. ДЕФИНИЦИИ
Digi 84 – „ДИГИ 84 ООД, търговско дружество, надлежно регистрирано според изискванията на българското законодателство, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив 4000, ул. Душо Хаджидеков №1, с ЕИК 115881104
Съдържание – има следната дефиниция:
• Цялата информация на Интернет страницата, която може да бъде видяна посредством използването на електронно устройство;
• Съдържанието на всички електронни писма, изпратени до ПОТРЕБИТЕЛ и КЛИЕНТ от Digi 84 посредством електронни средства и/или всякакви други средства за комуникация;
• Всякаква друга информация към ПОТРЕБИТЕЛ или КЛИЕНТ, получена от служител на Digi 84, независимо от начина на комуникация;
• Информация, свързана с продукти, услуги и/или такси, приложени от Digi 84 в даден период;
• Информация свързана с продукти, услуги и/или такси, приложени от трети лица, с които Digi 84 има установено партньорство в определен период;
• Информация, касаеща Digi 84 или каквато и да е информация, с източник Digi 84.
Услуга – електронна търговска услуга, извършвана на публично достъпните части от Интернет страницата, с цел да осигури на клиента възможността да закупува продукти и/или услуги, включително и закупуване на купони (ваучери), използвайки само електронни средства, включително средства за комуникация от разстояние (напр. стандартно писмо, интернет, електронна поща и др.).
Клиент – лице, което осъществява достъп до Съдържанието, Услугите или Интернет страницата по какъвто и да е начин, в това число и след създаването на Профил или във връзка със споразумение между Digi 84 и трети лица.
Профил – елемент, състоящ се от e-mail адрес и парола, които позволяват само на един Клиент да достига до ограничени части на Интернет страницата и чрез който са достъпни Услугите и се обменя информация между Digi 84 и Клиента.
Документ – настоящите общи условия.
Договор от разстояние – всеки договор, сключен между Digi 84 и потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние, включително закупуване на ваучери (купони), без едновременното физическо присъствие на Digi 84 или негов упълномощен представител и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора. За избягване на съмнение се уговаря, че всяка отделно направена поръчка представлява отделен договор;
Брошура/известия/съобщения – информационни средства, основно електронни, касаещи продукти, услуги в търговските обекти на партньорите, включително и закупуване на ваучери (купони), или промоции предлагани от страна на Digi 84 в определен период от време, без обвързване на Digi 84 с предоставената информация.
Транзакция – събиране или възстановяване на средства, резултат от продажба на продукт или услуга, включително и услугата закупуване на ваучери (купони), от страна на Digi 84 към Клиент.
2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Този Документ определя общите условия при които Клиента може да използва Интернет страницата / Съдържането / Услугите, в случай когато не е налично друго валидно споразумениe между Digi 84 и Клиент. Документът се прилага и за уреждане на отношенията между Digi 84 и Клиент по отношение на сключени между тях договори от разстояние, в това число и закупуване на ваучери (купони) и предоставяни от Digi 84 чекове за намаление.
2.2. Използването, включително, но не ограничавано до достъп, посещение и разглеждане на Съдържание / Услуги, в това число отправянето на изявления и сключване на договори  предполага, че Клиентът се съгласява да спазва и приема настоящите Oбщи условия, освен в случаите, когато даденото съдържание има упоменати специални условия.
2.3. Достъпът до Услугите е възможен само и изключително чрез публично достъпната Интернет страница www.digi84.com.
2.4. Чрез използването на Интернет страницата / Съдържание / Услуги, Клиентът еднолично е отговорен за всички последствия, настъпили от неговото поведение. Освен това Клиентът е отговорен за всякакви имуществени, интелектуални или електронни или от всякакъв друг характер вреди, причинени на Интернет страницата / Съдържанието / Услугите, Digi 84 или всяко друго лице с което Digi 84 има сключен договор за съвместна дейност или за предоставяне на услуги според българското законодателство.
2.5. Ако Клиентът не е съгласен и/или не приема и/или отмени своето съгласие за този документ:
2.5.1. Той / Тя се отказва от: достъп до Услуги; други Услуги, които Digi 84 предлага чрез своята Интернет страница; получаването на Брошури / Известия или друга комуникация от страна на Digi 84 (електронна, телефон и др.) без никаква допълнителна гаранция от страна на Digi 84.
2.5.2. Digi 84 ще изтрие цялата лична информация от своята база данни без никакви последващи задължения от едната към другата страна и без която и да е от страните да носи отговорност за вреди към другата.
2.5.3. Може по всяко време да промени своето решение за приемане или отхвърляне на настоящия документ, така както е наличен в момента на решението.
2.5.4. Се задължава да не използва Интернет страницата / Съдържанието / Услугите, да не отправя изявления и да не сключва договори по смисъла на настоящите Общи условия, като в противен случай се прилага т. 2.2. на същите.
2.6. Клиентът може по всяко време да се съгласи и приеме документа така, както е наличен по това време.
2.7. За да упражни правото, описано в чл. 2.5, Клиентът може да се свърже с Digi 84 или да използва интернет връзките, които е получил от Digi 84 за тази цел.
2.8. Клиентът не може да оттегли съгласието си с обратно действие за този документ, докато е в сила договорно отношение или докато не изплати всички дължими по договор средства към Digi 84.
2.9. Ако Клиентът е заплатил всички дължими средства към Digi 84 и оттегли съгласието за този документ в момент на осъществяване на Поръчка, Digi 84 ще прекрати поръчката без настъпването на допълнителни задължения и без някоя от страните да носи отговорност за възникнали вреди.
2.10. Интернет страницата е адресирана само към Клиенти, които са надлежно регистрирани и не са били отхвърлени от страна на Digi 84, без оглед на причината. Възможността за поръчки през интернет е достъпна само за Клиенти с местожителство в България. Лица под 18 години нямат право да използват Интернет страницата / Съдържанието / Услугите, да отправят изявления и да сключват договори по смисъла на настоящите Общи условия. С регистрацията си в интернет страницата и създаването на Профил лицето декларира че е пълнолетно (навършило 18 години).
2.11. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът дава изричното си съгласие за сключване на договори от разстояние.
2.12. Digi 84 може да прехвърли своите права и задължения по настоящия Документ и по всеки договор и договор от разстояние, като в такъв случай Digi 84 не се освобождава от отговорност за изпълнение на прехвърлените задължения по отношение на Клиента, а приобретателят встъпва като съдлъжник на Digi 84. Прехвърлянето по предходното изречение се извършва с писмено известие по смисъла на настоящия Документ от Digi 84 до Клиента.
2.13. Digi 84 и Клиентът се съгласяват и уговорят, че ще признават стойността на електронния подпис по смисъла на чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Закона за електронния документ и електронния подпис на саморъчен в отношенията помежду си и по-специално, че всяка информация в електронна форма, добавена или логически свързана с електронно изявление за установяване на неговото авторство, в това число и използване на конкретен Профил ще има силата на саморъчен подпис в отношенията между тях.
3. СЪДЪРЖАНИЕ
3.1. Цялото съдържание, включително, но не само, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, дизайн, софтуер, бази данни, информация и всякакво друго съдържание публикувани на Интернет страницата са собственост на Digi 84 или на трети лица, като в този случай съдържанието може да бъде съпътствано от упоменаване за неговата собственост, за което Digi 84 притежава разрешение за ползване.
3.2. Клиентът не може да копира, прехвърля, модифицира или да прави други изменения, използва, свързва с, излага, включва каквото и да било Съдържание в друг контекст, извън този на Digi 84, включително всякакво съдържание от Интернет страницата извън Digi 84, премахвайки изображения, марки, дистрибуция на материали, приготвени за репродукция, модифициране или излагане на съдържание, без изричното писмено съгласие на Digi 84.
3.3. Всяко Съдържание, до което Клиента има или получава достъп е защитено от Документа, освен ако съдържанието не е придружено от специално и надлежно издадено писмено съгласие за ползване между Digi 84 и Клиента или друга страна.
3.4. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието само за свои персонални и некомерсиални цели с цел използването на Интернет страницата / Съдържанието / Услугите и сключването на договор/и, но само ако те не са в противоречие с разпоредбите на Документа.
3.5. Ако Digi 84 даде на Клиент правото да използва Съдържание съгласно отделно писмено споразумение, до което Клиентът има или придобива достъп, различаващ се от описания в този документ, правото се простира само до съдържанието дефинирано в споразумението, само докато съдържанието е налично на Интернет страницата или в рамките на уговорения в споразумението период според условията, упоменати в споразумението само в случай, че съществува и не представлява поверителна информация дадена от Digi 84 на дадения Клиент или други трети лица, които притежават / придобиват достъп до прехвърленото съдържание по всякакъв начин, който достъп може да бъде оттеглен по всякакъв начин по време на или след изтичане на споразумението за ползване.
3.6. Никакво Съдържание, прехвърлено към Клиент посредством всякакви комуникационни канали (електронни, телефон и др.) или придобито от Клиент чрез осъществяване на достъп, посещение или виждането му, не представлява възникване на договорно задължение за Digi 84 и / или служителя на Digi 84, който е осъществил прехвърлянето на съдържанието в случаите, когато е известен и е свързан с даденото съдържание, нито представлява позволение за каквото и да било използване на Съдържанието извън настоящия Документ от страна на Клиента.
3.7. Всяко използване на Съдържание за други цели, освен изрично упоменатите в този документ или в друг, който ги придружава, ако има такъв, са забранени.
4. КОНТАКТ
4.1. Digi 84 публикува на Интернет страницата своите пълни и точни данни за идентификация, както и детайлите си за контакт от страна на Клиента.
4.2. Чрез използването на формата за контакт, предоставена на Интернет страницата Клиентът позволява на Digi 84 да се свържат с него посредством наличните начини, включително и по електронен път.
4.3. Частичното или пълно попълване на формата за контакт не задължава Digi 84 да осъществи обратна връзка с Клиента.
4.4.С приемане на настоящия Документ Клиентът изрично предоставят своето съгласие Digi 84 да използва следните технически средства за комуникация по повод на Съдържанието, Услугите и договори от разстояние, в това число, но не само: автоматизирана система за позвъняване без човешка намеса; поща; факс; електронна поща, телефон. Клиент се съгласява също да получава известия, съобщения и информация от Digi 84 в своя Профил. Достъпът до Интернет страницата, използването на представената информация, посещението на неговите страници или изпращането на e-mail известия, адресирани до Digi 84 се извършва електронно, чрез телефон или други налични за Клиента средства, което представлява презумпция, че Клиентът се съгласява да получава известия от Digi 84 по електронен път и / или по телефон, включително е-mail комуникация или известия на Интернет страницата.
4.5. Digi 84 си запазва правото да не отговаря на всички искания от всякакъв вид, получени по какъвто и да е начин (електронен път, телефон и др.).
5. БРОШУРИ, ИЗВЕСТИЯ И СЪОБЩЕНИЯ
5.1. Когато Клиент създаде Профил на Интернет страницата, приемайки Общите условия, се съгласява по подразбиране също така да получава Брошури и/или Известия от Digi 84.
5.2. Цялата информация получена от Клиента с цел да се изпращат Брошури и/или Известия ще бъде използвана от Digi 84 в рамките поставени от политиката на поверителност.
5.3. Отказът от получаване на Брошури и/или Известия от страна на Клиента може да бъде направен по всяко време:
5.3.1. Чрез използването на специално направената интернет връзка, която се съдържа във всяка Брошура и/или Известие.
5.3.2. Чрез отказ от получаване на Брошури и/или Известия, използвайки страниците с ограничен достъп в специалната част на Профила.
5.3.3. Чрез свързване с Digi 84 според данните за контакт и без всякакво по-нататъшно задължение от едната към другата страна и без всяка една от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди.
5.4. Отказът от получаване на Брошури и/или Известия не означава, че Клиентът отхвърля, изменя или се отказва от приемането на Документа.
5.5. Digi 84 си запазва правото да избира към кого да изпраща Брошури и/или Известия, както и да премахне от своята база данни Клиент, който е дал своето съгласие да получава Брошури и/или Известия без всякакви бъдещи ангажименти от страна на Digi 84 или допълнително известие.
5.6. Digi 84 няма да включва в Брошурите и/или Известията към Клиента никаква друга рекламна информация отнасяща се към трети лица, които не са в партньорски отношения с Digi 84 по време на изпращането на Брошурата и/или Известието.
5.7. С приемане на този Документ всеки Клиент се съгласява по подразбиране да получава на предоставените от него контакти повиквания, съобщения и кратки текстови съобщения (SMS) от Digi 84, осъществявани със или без човешка намеса за целите на директния маркетинг и реклама на сходни продукти или услуги, предоставяни от Digi 84.
5.8. Информация за контактите на отделен Клиент ще бъде използвана от Digi 84 в рамките поставени от политиката на поверителност.  Digi 84 си запазва правото да избира към кого да изпраща такива повиквания и/или съобщения, както и да премахне от своята база данни за изпращане на повиквания и/или съобщения отделни контакти на Клиент без всякакви бъдещи ангажименти от страна на Digi 84 и без допълнително известие.
6. ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

[Прочетете пълната политика за поверителност като натиснете тук]

6.2. Digi 84 може без съгласието на Клиента да събира други данни (IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система, включително и други параметри), предоставени от уеб-браузъра, чрез който е осъществен достъпът на Интернет страницата и могат да бъдат използвани от Digi 84 за подобряване на Услугите, предоставяни на Клиентите или със статистически цели; освен в случаите когато се нарушават разпоредбите на Документа, ако действията на Клиента са в ущърб на интересите или нанасят каквито и да било вреди на Digi 84 и / или на трети лица с които Digi 84 има договор за съвместна дейност или каквито и да било услуги по това време.
6.3. Клиентът има право да се противопостави на събирането на лична информация и да изиска нейното изтриване, като по този начин той/тя оттегля съгласието си по отношение на Документа и се отказва от всякакви права, описани в него, без по-нататъшно задължение от всяка страна към другата и/или без която и да от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди към другата, но само при спазване на разпоредбата на чл. 2.8.
6.4. За да упражни правата си съгласно чл. 6.3, Клиентът се свързва с Digi 84 посредством възможностите за контакт, описани на Интернет страницата по това време и упражнява правото си писмено (електронна поща, факс, препоръчана поща и др.).
6.5. Използвайки шаблоните на Интернет страницата, Клиентът има право да промени първоначално предоставените от него данни, за да декларира промяна, ако такава е извършена.
6.6. Политиката на поверителност на Digi 84 се основава само на информация, която е доброволно предоставена от Клиенти. Digi 84 не е отговорно за Политиката на поверителност, практикувана и прилагана от трети лица, които могат да бъдат достигнати чрез всякакви интернет връзки извън Интернет страницата.
6.7. Digi 84 се задължава да използва събраните данни само в съответствие с упоменатите цели и да не поверява, продава, дава под наем, лицензира, прехвърля и др. своята база данни съдържаща лична и специална информация за Клиента на трети лица, които не са обвързани с постигането на упоменатите цели. С цел избягване на съмнение изрично се уговаря, че Клиентът дава съгласие Digi 84, при спазване на приложимия закон, да разкрива и предоставя лични данни на Клиента на трети лица в България или чужбина, в това число на различни държавни и общински органи, на лица в рамките на Digi 84, на свързани с Digi 84 лица и дружества и на доставчици и дистрибутори на Digi 84 и на свързани с Digi 84 лица и дружества във връзка с изпълнение на гореописаните цели, в това число за да могат тези трети лица да изпълняват услуги за постигане на гореописаните цели като техническа поддръжка, доставка, обработка на поръчки, плащания и фактури, обслужване на Клиента, статистика и т.н., както и в случаите на чл. 2.12. от настоящия Документ.  С приемане на настоящия Документ Клиентът се съгласява и упълномощава тези получатели да обработват личните му данни в електронна или друга форма за описаните цели.
6.8. Digi 84 може да обработва и предоставя на трети лица лични данни по повод извън описаните в този Документ цели в случаите, когато това е изискано от оторизирани държавни или общински органи, както и в случаите, предвидени от норми на правото в сила в момента на настъпването на събитието.
6.9. Digi 84 не е отговорно за неизправности, които могат да застрашат сигурността на сървъра, съхраняващ базата данни съдържаща лична информация.
7. ПОЛИТИКА НА ПРОДАЖБИ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ
7.1. Достъп до Услуги:
7.1.1. Достъпът до услуги е позволен на всеки Клиент, който е създал Профил.
7.1.2. За да бъде разрешен достъпът до Услуги, Клиентът трябва да приеме условията на този Документ.
7.1.3. Digi 84 може да ограничи достъпа до Услуги на даден Клиент с оглед на неговото предишно поведение без предварително предупреждение или известие.
7.1.4. Всеки Клиент може да има само един Профил на Интернет страницата. Digi 84 не допуска да се споделя един Профил между няколко Клиента, като изрично се уговаря, че отговорността за всички вреди от такова споделяне се носи от Клиента.
7.1.5. В случай на установяване на ситуации, описани от т. 7.1.4. по Документа, Digi 84 си запазва правото да прекрати или ограничи достъпа до Услуги на Клиент без предупреждение.
7.2. Продукти и Услуги
7.2.1. Digi 84 може да публикува на Интернет страницата информация относно продукти, услуги, включително относно начините за закупуване на ваучери, и/или промоции, осъществявани от него или от трети страни, с които Digi 84 има сключен договор за съвместна дейност или за каквито и да било услуги в определен период и съгласно складовите наличности.
7.2.2. Продуктите и/или услугите, включително и придобитите купони (ваучери), закупени през Интернет страницата са предназначени само и единствено за лична употреба от страна на Клиента.
7.2.3. Digi 84 може да ограничи възможността за закупуване на налични продукти или услуги, включително и механизмите за придобиване на купони (ваучери), по всяко време за един или повече Клиенти.
7.2.4. Всички цени, свързани с представени продукти или услуги са в български лева (BGN) и включват данък добавена стойност (ДДС). Цената на продукт може да не включва цената за доставка на същия или за административната обработка на плащането, в случай, че Клиентът избере като начин на плащане „Наложен платеж”, в които случаи при сключване на договора от разстояние преди завършването на поръчката Digi 84 ще посочи на Интернет страницата точната стойност на допълнителните разходи, които Клиентът трябва да заплати, както и общата стойност на поръчката, в това число цена на поръчаните продукти с включени всички данъци, такси и др., цена на доставката им и/или  цената за административната обработка на плащането с „Наложен платеж”, ако има такива. Със сключването на договора от разстояние Клиентът предоставя изричното си съгласие за заплащане на общата стойност, в това число на разходите за доставка и за административната обработка на плащането с „Наложен платеж”, ако има такива, в посочения при сключване на договора от разстояние размер.
7.2.5. Цените, показани в Интернет страницата и задраскани с линия, посочват цената, препоръчана от производителя за продажба в магазини и други търговски обекти, където не се прилагат отстъпки. Тези цени имат информативен характер и нямат юридическа стойност.
7.2.6. Фактурирането на закупените продукти или купони (ваучери) става само в български лева (BGN). Фактури се издават единствено на името на Клиента, който е направил поръчката.
7.2.7. Цялата информация, използвана за описване на продукти и / или услуги, включително придобиването на купони (ваучери), на Интернет страницата (текст / статични / динамични изображения / мултимедийни презентации / други) не представляват договорни задължения за Digi 84, а са само начин на представяне.
7.2.8. При представянето на продукти / услуги Digi 84 си запазва правото да използва и други продукти (аксесоари и други), които може да не са включени в цената на продукта.
7.3. Валидност на предложението
7.3.1. Digi 84 си запазва правото да променя цените на наличните продукти и / или Услуги, включително и цената на продаваните купони (ваучери), без предварително да известява за това Клиента.
7.3.2. Цената на продуктите и услугите, включително и на заявените за покупка купони (ваучери), е тази, която е посочена в момента на поръчката в рамките на складовата наличност.
7.3.3. Цената на промоционалните продукти и услуги е тази, която е посочена в момента на поръчката в рамките на складовата наличност и / или по време на промоционалния период, ако е упоменат такъв.
7.3.4. Цената на закупуване на продукти или услуги, включително и закупуването на купони (ваучери), не може да бъде променяна след направата на поръчката, освен със съгласието и на двете страни.
7.3.5. Клиентът може да се откаже от закупените чрез договор продукти и/или услуги съгласно чл. 7.9 от този Документ.
7.3.6. Digi 84, вън от предоставената услуга за закупуване на купони (ваучери) и по своя собствена преценка може да издава на Клиентите на клуба чекове за намаление.
7.3.7. Стойността на чека за намаление се определя едностранно от Digi 84.
7.3.8.Валидността на чековете за намаление е 30 дни освен ако в тях изрично не се предвижда друг по-къс или по-дълъг период на валидност.
7.4. Поръчка чрез Интернет
7.4.1. Клиентът може да поръча предлаганите продукти по всяко време само и единствено чрез Интернет страницата и през регистрирания от него Профил. Поръчка през Интернет страницата може да направи единствено Клиент по смисъла на настоящия Документ, като същият следва да е създал свой Профил.
7.4.2. Завършвайки своята поръчка, Клиентът се съгласява, че цялата предоставена информация, необходима за процеса на закупуване е вярна и пълна в момента на извършване на поръчката, наричана още в Документа -извършена поръчка.
7.4.3. Завършвайки своята поръчка, Клиентът се съгласява, че Digi 84 може да се свърже с него чрез всички налични / одобрени от Digi 84 средства във връзка със следните ситуации:
7.4.3.1. Потвърждение на наличността и количеството на продуктите, закупени от Клиента.
7.4.3.2. Потвърждение на стойността на направената поръчка, включително, в зависимост от ситуацията, за други услуги с добавена стойност (напр. доставка и др.).
7.4.3.3. Потвърждение на стойността на закупения купон (ваучер).
7.4.3.4. Съгласуване на условията за доставка на продуктите/ купоните(ваучерите).
7.4.4. До момента на доставка на поръчаната стока или услуга Digi 84 може едностранно да прекрати поръчка, направена от Клиент, като предварително го уведоми, без никакви по-нататъшни задължения за никоя от страните и без която и да е страна да е отговорна за нанесени вреди при следните случаи:
7.4.4.1. информацията, предоставена от Клиента на Интернет страницата е непълна и/или невалидна;
7.4.4.2. действията на Клиента на Интернет страницата могат да нанесат / нанасят вреда от всякакъв вид на Digi 84 и / или на неговите партньори;
7.4.4.3. ако две последователни клиентски поръчки не са били завършени с успех.
7.4.5. Клиентът може да се откаже от направената поръчка, когато Digi 84 или трето лице се свърже с него с оглед на хипотезите по чл. 7.4.3.
7.4.6. В Интернет страницата най-късно при започване на процеса на поръчване Digi 84 посочва дали има ограничения за доставката на стоките или услугите и какви платежни средства приема. Обикновено Клиентът следва да избере един от следните начини на заплащане:
7.4.6.1. Плащане с банкова карта по банков път – плащането се извършва със завършването на поръчката от Клиента.
7.4.6.2. Плащане чрез друг доставчик на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи – плащането се извършва в рамките на 24 часа от поръчката.
7.4.6.3. Плащане с Наложен платеж – плащането се извършва с пощенски паричен превод по куриера при доставка на поръчаната от Клиента стока, като при избор на този начин на плащане от Клиента към цената на поръчаната стока може да има допълнителна цена за административна обработка на плащането, чийто размер ще бъде посочен по реда на т. 7.2.4.
7.4.7. Клиентът се съгласява да извърши плащане съгласно избрания от него начин на плащане на стоките или услугите и съгласно договореното при сключване на договора от разстояние и според условията между Клиента и съответния доставчик на платежни услуги. В случай, че Digi 84 не получи плащане съгласно избрания от Клиента начин Digi 84 има право да счита поръчката на Клиента за невалидна или да счита, че Клиентът се е отказал от направената поръчка.
7.4.8. Когато Digi 84 не може да изпълни поръчката поради това, че не разполага с поръчаните стоки и услуги, той е длъжен да уведоми Клиента за това и да възстанови платените от него суми, ако има такива по реда на чл. 7.9.8.
7.4.9. Ако Клиентът промени своята лична информация, посредством наличните на Интернет страницата шаблони, всички съществуващи договори, действащи по това време остават в сила с данните предоставени / приети от Клиента към момента на сключване на договора.
7.5. Поръчка по телефона
7.5.1. Клиентът не може да направи поръчка по телефона.
7.6. Договор и изпълнение
7.6.1. Digi 84 ще приложи в колета до Клиента, всички необходими документи, които сертифицират продуктите / услугите закупени от Клиента.
7.6.2. Digi 84 ще информира Клиента, при изрично запитване от негова страна за състоянието, в което се намира договора или поръчката, включително чрез публикуване на информация в Профила на Клиента.
7.7. Доставка и осигуряване на електронен достъп
7.7.1. Клиентът има на разположение само един начин на доставка за закупените продукти / услуги, включително и на закупените купони (ваучери) – посредством избрана от Digi 84 компания за експресни куриерски услуги или посредством осигурен електронен достъп от Digi 84. Рискът от загуба или повреда на закупените продукти преминава върху Клиента в момента, в който Клиентът или посочено от него трето лице,  различно от избраната от Digi 84 компания за куриерски услуги приеме стоките.
7.7.2. Времето за доставка обикновено е средно от 1 до 3 дни от направата на поръчката, без да надвишава 30 работни дни. В Интернет страницата или в Профила на Клиента Digi 84 може да посочва очакван срок за доставка на конкретни стоки, който има приблизителен и ориентировъчен характер и който не отменя уговорения със сключване на договора от разстояние срок на доставка по предходното изречение. Ако продуктът не може да бъде доставен, Digi 84 се задължава да информира Клиента за това.
7.8. Качество и гаранции
7.8.1. Клиентът има право да се ползва от предвидената в Закона за защита на потребителите законова гаранция за съответствие на закупените продукти и услуги с договора за продажба.
7.8.2. Извън гаранцията по закон по предходната разпоредба някои от продуктите може да притежават договорна гаранция и това ще бъде упоменато в описанието на продукта по време на ексклузивната му продажба на Интернет страницата. Наличието на такава договорна гаранция не ограничава законовата гаранция за съответствие на закупените продукти и услуги с договора за продажба по смисъла на Закона за защита на потребителите. Точните детайли, свързани с подобна договорна гаранция се предоставят със съпътстващите продукта документи и никой Клиент няма право да претендира за по-дълъг период на гаранцията от изрично упоменатия, освен в предвидените в закона или в настоящия Документ случаи. Това означава, че гаранцията на продуктите, предлагани от Digi 84 е същата, която предлагат доставчиците на Digi 84.
7.8.3. Digi 84 не гарантира наличността на никой продукт / услуга, който може да бъде закупен от Интернет страницата.
7.9. Връщане на продукти
7.9.1. Клиент на Digi 84 може да върне закупените продукти, според договорните отношения в следните ситуации:
7.9.1.1. Колетът има сериозни нарушения на физическата си цялост, на опаковката и съдържанието й.
7.9.1.2. Продуктите са доставени или фактурирани погрешно.
7.9.1.3. Продуктите имат фабрични дефекти.
7.9.1.4. Клиентът е поръчал грешни размери на продуктите.
7.9.1.5. Клиентът има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на: а) сключване на договора – при договор за услуги; б) приемане на стоките от Клиента или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента – при договор за продажба, или когато Клиентът е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Клиентът или трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента приеме последната стока.
7.9.2. Клиентът е задължен да информира Digi 84 за своето намерение да върне закупените продукти или да се откаже от договора от разстояние по смисъла на чл. 7.9.1.5., като заяви решението си недвусмислено чрез всякакви средства за писмена комуникация (e-mail, факс или други) в рамките на посочения в чл. 7.9.1.5. срок. За да упражни правото си на отказ по чл. 7.9.1.5. Клиентът може да използва, без да е задължен, и стандартния формуляр за отказ съгласно Приложение № 1 към настоящия Документ. В Приложение № 2 към настоящия Документ могат да бъдат намерени стандартни указания за упражняване правото на отказ от договора от разстояние.
7.9.3. Клиент на Digi 84 не може да върне закупен на договорна основа продукт и / или да предяви искове за нанесени щети / компенсации в следните ситуации:
7.9.3.1. за замяна на закупен продукт с друг с различни характеристики или различен тип продукт, освен в случаите описани в чл. 7.9.1.4.
7.9.3.2. искането за връщане причинено от всякаква ситуация, отнасяща се до чл. 7.9.1. е подадено в срок надвишаващ 14-те дни, предвидени в чл. 7.9.1.5.
7.9.3.3. В случай на връщане на продукт поради една от посочените в чл. 7.9.1. причини и върнатият продукт не е в състоянието, в което е бил доставен (в оригиналната опаковка с прикачени всички етикети и с всички придружаващи документи).
7.9.4. Клиентът няма право да върне продукт или услуга, както и да упражни правото си на отказ от договор от разстояние по отношение на договори за:
7.9.4.1 предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Digi 84.
7.9.4.2. доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Digi 84 и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ.
7.9.4.3. доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания.
7.9.4.4. доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност.
7.9.4.5. доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето (напр. бельо, бански костюми и др.).
7.9.4.6. доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени.
7.9.4.7. доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката.
7.9.4.8. доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания.
7.9.4.9. договори, сключени по време на публичен търг по смисъла на Закона за защита на потребителите.
7.9.4.10. предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок да изпълнение.
7.9.4.11. предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.
7.9.5. Клиент, който извести Digi 84 в съответствие с чл. 7.9.2 е отговорен за връщането на въпросните продукти на Digi 84 в състоянието, в което са му били доставени не по-късно от 14 дни след деня, в който Клиентът е информирал Digi 84 за връщането или отказа си от договора от разстояние. Срокът се счита за спазен, ако Клиентът изпрати обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Клиентът е длъжен да съхранява по подходящ начин стоките, тяхното качество, цялост и безопасност до момента на връщането им. Клиентът отговаря за намаляване стойността на стоките вследствие на боравене с тях, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.
7.9.6. Клиентът връща стоките на Диги84 ООД на Душо Хаджидеков 1 , П.К 4000 , до „Диги 84“ в работни дни (от понеделник до петък) от 09:00 ч. до 17:30 ч. Разходите по връщането на продуктите се определят по реда на т. 7.9.9. от настоящия Документ.
7.9.7. В случай, че Клиент върне продукт в съответствие с чл. 7.9.1.1., чл. 7.9.1.3. или чл. 7.9.1.4. и желае замяната му с идентичен продукт замяната ще бъде направена според условията и ограниченията на обикновена поръчка. В случай, че Digi 84 не разполага с идентичен продукт, с който да бъде извършена замяната, Digi 84 се задължава да възстанови на Клиента заплатената от него стойност на продукта в съответствие с чл. 7.9.8. като се освобождава от друга отговорност.
7.9.8. В случай на отказ от договора от разстояние по смисъла на чл. 7.9.1.5. Digi 84 ще възстанови на Клиента всички плащания, които е получило от Клиента, включително разходите за доставка ако има такива. Получените суми ще бъдат възстановени на Клиента без неоправдано забавяне и в срок до 14 дни, считано от датата, на която Клиентът е информирал Digi 84 за решението си за отказ от договора от разстояние. Digi 84 има право да отложи възстановяването на сумите на Клиента до получаване на стоките обратно или до получаване на надлежни доказателства от Клиента, че е изпратил обратно стоките, предмет на договора. В случай, че продуктът не може да бъде доставен по смисъла на т. 7.7.2., Digi 84 се задължава да възстанови на Клиента заплатените от него по договора суми, ако има такива, в срок до 14 дни от датата, на която е следвало да изпълни поръчката съгласно т. 7.7.2. изр. първо. Във всички неописани случаи на възстановяване на заплатени суми, това ще бъде направено в рамките на 14 дни, считано от датата на потвърждението, че продуктът/услугата са надлежно върнати от Клиента. Клиентът дава съгласието си възстановяването на сумите да бъде извършено по банков път по посочена от Клиента негова лична банкова сметка, открита в Република България, като това възстановяване няма да бъде свързано с разходи за Клиента.
7.9.9. В случай на отказ от договора от разстояние по смисъла на чл. 7.9.1.5. Клиентът заплаща преките разходи за връщане на стоките на Digi 84. Във всички случаи, разходите за връщане на стоките и тяхното повторно изпращане, ако има такова, са за сметка на Клиента, с изключение на случаите по чл. 7.9.1.1. , чл. 7.9.1.2.  и чл. 7.9.1.3 , при които Digi 84 ще понесе разходите по доставката.
7.10 Връщане на купони (ваучери).
7.10.1. Клиентът може да върне закупените купони (ваучери) до момента на тяхното употребяване или до изтичане на срока им на валидност с цел закупуване на стоки /услуги от трети лица, с които Digi 84 има сключени договори, по силата на които Клиент може да придобива стоки / услуги чрез представянето на закупен от Digi 84 купон (ваучер).
7.10.2. Digi 84 не носи отговорност и не приема рекламации за качеството на стоките / услугите, които са придобити от трети лица посредством реализирането на правата по закупените от Digi 84 купони (ваучери).
7.10.3. Digi 84 не е обвързано от общите условия, които се предоставят от трети лица на Клиента, във връзка с придобиване на стоки / услуги чрез реализиране на правата по закупените от Клиента купони (ваучери).
8. ЗЛОУПОТРЕБА С ДАННИ
8.1. Клиентът (само и изключително) носи пълната отговорност за споделяне на конфиденциална информация с трети лица.
8.2. Digi 84 не поема каквато и да било отговорност, в случай че Клиент бъде подведен от трети лица, които се представят за представители на интересите на Digi 84.
8.3. Клиентът се задължава да информира Digi 84 при наличието на такива опити, използвайки наличните форми за контакт.
8.4. Digi 84 не разпространява непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия. Всеки Клиент, който изрично е предоставил e-mail адрес на Интернет страницата, може да избере деактивирането на клиентския профил, съответстващ на този e-mail адрес.
8.5. Контактите, осъществени от страна на Digi 84 чрез средства за дистанционна комуникация (например e-mail) съдържат пълна и последователна информация за изпращача на съобщението и връзки към него в момента на изпращането.
8.6. Следните цели, постигнати или не, ще бъдат считани за опит за заблуда на Интернет страницата / Съдържанието и / или Digi 84 и ще бъдат предприети съответните правни мерки срещу този или тези, които се опитват или са ги постигнали:
8.6.1. достъп до какъвто и да било вид данни за друг Клиент използвайки Профил или друг метод.
8.6.2. промяна или друга модификация на съдържанието на Интернет страницата или Съдържание, изпратено по всякакъв начин от Digi 84 към неговите Клиенти.
8.6.3. повлияване на работата на сървъра / сървърите на Интернет страницата.
8.6.4. достъп или споделяне с трети лица, които нямат надлежно получено право на Съдържание, изпратено по какъвто и да било начин от Digi 84 към Клиенти, когато получилият съдържанието не е легитимният му получател.
9. ОТГОВОРНОСТ
9.1. Digi 84 не носи отговорност за действията на което и да било лице, което използва Съдържанието.
9.2. Digi 84 не носи отговорност за каквито и да било вреди (преки, косвени, инцидентни или не / други), настъпили в резултат от използване или невъзможност за използване на информация относно типа на представеното съдържание на Интернет страницата или за всякакви грешки или пропуски в Съдържанието, които могат да доведат до вреди.
9.3. Ако Клиент сметне, че Съдържание, изпратено по какъвто и да било начин от страна на Digi 84, накърнява авторско право или друго право той / тя може да се свърже с Digi 84 чрез наличните данни за контакт, така че Digi 84 да може да вземе информирано решение.
9.4. Digi 84 не гарантира на Клиента достъп до Интернет страницата, до Съдържанието, до Профила или до Продукти и Услуги и не дава право за изтегляне и частична или пълна промяна, репродуциране на Съдържание, частично или напълно, копиране или използване на Съдържание по никакъв друг начин или да прехвърля към трети лица съдържание, до което има / или е придобил / достъп според условията на настоящия Документ без изричното писмено позволение на Digi 84.
9.5. Digi 84 не е отговорен за Съдържанието, качеството или вида на други интернет страници, достигнати чрез интернет връзки от Съдържанието на Интернет страницата , без значение на вида на връзките. Отговорността за тези интернет страници се поема напълно от техните собственици.
9.6. Digi 84 не носи отговорност в случай на използване от страна на Клиента и трети лица на интернет страници и/или съдържание изпратено до Клиент чрез всякакви средства (електронни, телефон, чрез интернет страници, е-mail или служители на Digi 84).
9.7. Digi 84 не предлага никакви директни или косвени гаранции, че:
9.7.1. услугата ще отговаря на изискванията на Клиента.
9.7.2. услугата ще бъде ненакърнена, сигурна и без каквито и да било грешки.
9.7.3. продуктите / услугите, получени безплатно или закупени от Интернет страницата, включително и тези придобити чрез предварително закупен купон (ваучер) ще задоволят изискванията или очакванията на Клиента.
9.8. Операторите, мениджърите и / или собствениците на Интернет страницата не са отговорни по никакъв начин за щети последвали от, но не ограничително до придобивания, специални оферти, рекламни промоции, професионални промоции или друг тип връзка / транзакция / сътрудничество / друго, което може да настъпи между Клиент и някой от тези, които директно или индиректно рекламират използвайки Интернет страницата.
10. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
10.1. Освен в случаите, когато изрично е упоменато друго, всяка страна на сключен договор, който все още е в сила, не е отговорна за неизпълнение, частично или изцяло и/или в случаите, когато задълженията са извън условията по договора, в случай че неизпълнението на задълженията е настъпило в следствие на непреодолима сила.
10.2.Страната или законен неин представител, който се позовава на непреодолима сила, трябва незабавно и изчерпателно да уведоми другата страна относно настъпилото събитие и да предприеме мерки за предотвратяването му, за да ограничи последствията му.
10.3. Страната или законен неин представител, който се позовава на описаното по-горе събитие, е освободен от отговорност, само ако настъпилото събитие го възпрепятства да изпълни добросъвестно договора.
10.4. Ако в срок от 15 дни от момента на настъпване на събитието, то не може да бъде преодоляно, всяка една от страните има право да поиска от другата прекратяване на договора, без нито една от страните да носи отговорност за нанесени вреди.
10.5. Страната, която се позовава на непреодолима сила, трябва да докаже невъзможността си да изпълни своите задължения в рамките на 30 дни от момента на настъпване на събитието, но само в рамките на чл.10.3.
11. СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО
11.1. Чрез използване / посещение / разглеждане / друго на всякакво Съдържание, продукт, Профил или Услуга, достъпно и / или доставено по всякакъв начин (Интернет страницата, електронно / телефон / друго) Клиентът се съгласява с тези Общи Условия.
11.2. Всякакви спорове във връзка с тези Общи Условия, които могат да настъпят между Клиент и Digi 84 ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие.
11.3. Digi 84 не е отговорен за никакви вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности, ако те са настъпили при неспазване на тези Общи Условия.
11.4. Всякакви спорове (изключвайки чл. 11.2.), които могат да настъпят между Клиент и Digi 84 или неговите бизнес партньори ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство.
11.5. Ако някое от условията или разпоредбите, споменати по-горе, е или бъде намерено/а за недействително/а или невалидно/а по каквато и да е причина, това няма да повлияе на действителността на останалите разпоредби.
11.6. Документът е изготвен и ще бъде тълкуван в съответствие с българското право.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
12.1. Digi 84 си запазва правото да прави промени по Интернет страницата, нейната структура и Услугите, включително промени, които биха повлияли на Интернет страницата и/или на нейното съдържание без предварително известяване на Клиентите.
12.2. Digi 84 не е отговорен за каквито и да било грешки, които могат да се появят на Интернет страницата поради всякаква причина, включително и тези причинени от промени, настройки, други, които не са направени от администратора на Интернет страницата.
12.3. Digi 84 си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид и/или връзки на която и да е част от Интернет страницата , съобразно действащото законодателство.
Top
X